Utbildning och tillträdeskrav

För medarbetare och inhyrda som ska vistas självständigt inom Studsvik Nuclear AB (SNAB) som är en del av Studsvik Tech Park.

Innan du börjar arbeta i Studsvik behöver vi olika intyg från dig. Det krävs att du genomgår:

 • Säkerhetsprövning
 • Drogtest
 • Radiologisk Läkarundersökning (för arbete i radiologisk miljö)
 • Skydd- och Säkerhetsutbildning
 • Strålskydd i Praktiken utbildning (för arbete i radiologisk miljö)
 • Signerade tillträdesvillkor

 

Om du uppfyller ovanstående har du rätt att röra dig självständigt inom Studsvik Tech Park, förutsatt att det finns en godkänd och giltig föranmälan samt att du har giltig id-handling. Om du saknar något av ovanstående måste du ha en godkänd person som ledsagar dig under hela din vistelse på anläggningen. Se tabellen (längst ner) och respektive avsnitt nedan.

Undersökningar och utbildningar ska repeteras med olika tidsintervall. Du får då en påminnelse per mail. Dessa påminnelser skickas automatiserat ut från ett elektroniskt system med avsändaradress, noreply_foranmalan@studsvik.se.

Systemet skickar påminnelser tills det nya kriteriet är uppdaterat i systemet, därför kan du få påminnelser trots att du gjort vad du ska.

Säkerhetshandläggning

Säkerhetshandläggning (=kontroll och hantering av intyg, kontroller, frågor etc.) sker med hjälp av en säkerhetshandläggare för anställda och inhyrda för Studsvik Nuclear AB. Funktionen är bemannad torsdagar mellan 06-18.

Kontaktinfo: E-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Föranmälan

Du som ska besöka eller arbeta inom Studsvik Tech Park behöver en föranmälan. Föranmälan skrivs av din kontaktperson som är anställd inom Studsvik Nuclear AB.

Säkerhetsprövning

Under ”Relaterade dokument” kan du ladda ner formulär och samtalsstöd för säkerhetsprövning. Blanketterna fylls i, skrivs ut, godkänns genom signering och skickas per e-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13. Vidare instruktioner finns på blanketterna.

Drogtester

Drogtest genomförs vart 3:e år. Drogtestet ska omfatta följande droger:

 • Cannabis
 • Amfetamin/Ecstasy
 • Kokain
 • Opiater
 • Bensodiazepiner

Alla entreprenörer/konsulter/leverantörer lyder under Studsviks Nuclear AB drogpolicy och kan därför under sin vistelse på Studsvik Tech Park, i likhet med anställda, bli uttagna till slumpmässiga drogtester.

Resultatet av drogtestet skickas per e-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Skydd och Säkerhet (SoS)

Utbildningen är webbaserad och innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar ca 60 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till Studsvik Tech Park. Efter godkänt prov ska intyget som visas i utbildningsmodulen skrivas ut och signeras.

Följ länken https://login4.competencetool.se/Kkvgemensam/CourseCatalog bläddra i listan Kraftverksgemensamma och välj kurs ”Skydd- och säkerhet”. Du som är studsviksanställd har redan ett konto, välj logga in och begär ett nytt lösenord första gången. Din studsvik-mailadress är ditt användarnamn. Du som är inhyrd registrerar dig som ny användare med fullständigt personnummer. Välj ”Studsvik” som anläggning. En administratör kommer därefter att skapa ett användarkonto åt dig, räkna dock med att det kan ta ett par dagar. Du får besked via den mailadress du angett som användarnamn när kontot är skapat och du kan därefter logga in och starta kursen som finns i kurskatalogen. Nästa gång du ska göra en webbaserad utbildning i Competence Tools väljer du att logga in direkt. Om du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till din användarmail.

Intyget skickas sedan via mail till sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller via post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 611 82 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Läkarundersökning och intyg för arbete med joniserande strålning

Om du ska arbeta på kontrollerat område inom Studsvik måste du i vissa fall genomgå en radiologisk läkarundersökning. Läkarundersökningen görs var tredje år. Däremellan skickas en hälsodeklaration (periodisk kontroll) in årligen. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller hos annan vårdinrättning. Blanketten ”Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning” laddar du ner från Strålsäkerhetsmyndigheten, se länkarna i högerspalten.

Intyget skickas per e-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Strålskydd i praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för personal som ska arbeta på kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv. Tillgänglig på svenska och engelska.

Grundutbildningen omfattar ca 6 timmar och genomförs på tisdagar med start kl. 8.30. Föranmälan krävs och sker via mail senast fredagen innan. I ”Utbildningstillfällen SiP-grund” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter.

Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.

Strålskydd i praktiken (SiP) återträning

Utbildningen ska repeteras var 3:e år. Återträningen består av två delar:

Del1: Webbaserad utbildning Strålskydd i praktiken, repetition.

Utbildningen finns på följande länk  https://login4.competencetool.se/Kkvgemensam/CourseCatalog se utförligare information under Skydd- och säkerhet. Starta utbildningen ”Strålskydd i praktiken, repetition” den är tillgänglig på svenska och engelska. Ett signerat intyg lämnas till läraren på del två.

Del 2: Lärarledd workshop ca 2 timmar. Föranmälan krävs och sker via mail senast fredagen innan. I ”Utbildningstillfällen SiP-återträning” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter. Godkänd webbaserad utbildning enligt del 1 är ett krav för att få delta i del 2.

Informera i god tid vid behov av att genomföra workshopen SiP på engelska.

Strålskydd i praktiken arrangeras växelvis av Studsvik Nuclear (SNAB), Cyclife Sweden AB (Cyclife) och AB SVAFO (SVAFO) med samma utbildningsmaterial och du behöver inte välja samma kursarrangör som uppdragsgivare för ditt arbete. Ansvarig för utbildningarna för SNAB är Emma Drie.

Tillträdesvillkor

Registrering av signerad information ”Tillträdesvillkor för Studsvik Tech Park” som är ett krav enligt Skyddslagen (2010:305) som all egen personal, inhyrda och besökare måste skriva på före man erhåller tillträde till någon anläggning inom skyddsobjektet – blanketten finns framtagen på 4 språk och kan med fördel laddas ner och undertecknas innan man kommer till Studsvik första gången – för att spara tid vid inpassering. Blanketten på svenska och övriga språk finns under ”relaterade dokument” på sidan.

Då kravet är nytt/ändrat krävs att alla fyller i blanketten på nytt – den kommer att registreras i föranmälansystemet.

Blanketten fylls i, skrivs ut, godkänns genom signering och skickas per e-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 611 82 Nyköping, tfn 0155-22 13 13. Vidare instruktioner finns på blanketterna.

Hamnskyddsutbildning (ISPS)

ISPS är förkortning av International Ship and Port facility Security Code och är ett regelverk som har för avsikt att öka sjöfartsskyddet i hamnarna och på fartygen. Pådrivande organisation bakom denna kod är IMO (International Maritime Organization) som verkar under FN. ISPS-koden trädde i kraft 1.7.2004 och gäller internationellt.

Hamnskyddsutbildning (för tillträde till hamnanläggningen) krävs på grund av det utbildningskrav som gäller för tillträde till en ISPS-hamn. En blankett som signeras av dig personligen kommer bli ett krav för tillträde till eller för att passera hamnen. Blanketten innehåller grundläggande information om säkerhetsskydd i hamnen. Blanketten  finns under ”relaterade dokument” här på sidan.

Blanketten fylls i, skrivs ut, godkänns genom signering och skickas per e-post till Säkerhetshandläggare eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 611 82 Nyköping, tfn 0155-22 13 13. Vidare instruktioner finns på blanketten.

Tillträdeskrav, Studsvik Tech Park

 

Krav - intyg/ föranmälan

Giltighet/
repetitionskrav

Process

Alla områden

1.

Giltig
föranmälan

Max 3 år (förnyas av mottagaren/
kontaktperson via föranmälansystemet)

Föranmälansystemet som alla medarbetare inom Studsvik har tillgång till, Se dokument-ID 10979. Externa personer behöver en föranmälan skriven av sin kontaktperson inom Studsvik Nuclear AB.

 

2.

Säkerhets-
prövning inkl. säkerhets-bedömning

Giltighet 3 år

För inhyrd personal godkänner respektive arbetsgivare säkerhetsprövningen på blanketten ”Säkerhetsprövning inhyrd personal”. Blanketterna skickas underskrivna till Säkerhetshandläggaren för registrering och arkivering.

 

3.

Drogtest

Giltighet 3 år

Drogtestet utförs normalt av Er företagshälsovård och i  Studsviks fall Falck. Godkända tester, är ett underlag till självständigt tillträde och skickas normalt direkt från företagshälsovården till adressen sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller via post. Läs även informationen som finns på intranätet/min anställning/förmåner/företagshälsovård.

Som Studsvik Nuclear AB anställd kommer du bli kallad via Outlook för provtagning. Om den bokade tiden inte passar får du själv kontakta Falck för en ny tid. Falck i Nyköping nås på 0155-20 21 05 eller 0771-23 00 00. 

 

4.

Skydd och
Säkerhet
(SoS)

Giltighet 3 år- Skydd och Säkerhet (SoS) - webbaserad

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till Studsviksområdet. Efter godkänt prov ska intyget som visas i utbildningsmodulen signeras. Intyget skickas sedan via mail till sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller via post.

Krävs på varje enskilt företag inom Tech Park

5.

Avbildnings-tillstånd (foto, mätning och annan avbildning)

Max 3 år (förnyas av mottagaren/ kontaktperson via föranmälansystemet)

Medarbetare inom Studsvik har avbildningstillstånd genom anställningsavtal. Externa personer behöver ett avbildningstillstånd skriven av sin kontaktperson inom Studsvik. Se dokument-ID 10979.

Skyddat område

 

 

 

 

Kontrollerat område

6.

Radiologisk läkarundersökning

(Tjänstbarhetsintyg, intyg från läkare om lämplighet för arbete med joniserande strålning)

Läkarundersökningen görs var tredje år. 

Mellanliggande år, alltså år 1 och 2 skickas en hälsodeklaration in, kallas även periodisk kontroll. 

Giltighet 3 år (se hälsodeklaration nedan för mellanliggande år). 

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med joniserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skydds-utrustning kan vålla särskilda besvär. Har du frågor kontakta strål-skyddspersonal eller säkerhetshandläggaren. Se även www.ssm.se

Studsvik Nuclear AB medarbetare:

När du får en påminnelse om radiologisk läkarundersökningar per epost (noreply_foranmalan@studsvik.se), så skickar SNAB:s säkerhetshandläggare en blankett (pappersblankett) förifylld till Strålskydd som kontrollerar och dokumenterar din aktuella stråldos. Därefter skickas blanketten till dig, där du ska fylla i kompletterande uppgifter och signera. Efter signering skickar du den till säkerhetshandläggaren som kontrollerar och skickar den vidare till SNAB:s läkare på Falck. Efter signering skickar du den till säkerhetshandläggaren som kontrollerar att den kan skickas vidare till SNAB:s läkare på Falck. Efter att läkaren gjort bedömning om lämplighet  signeras blanketten som sedan skickas per post till säkerhets-handläggaren. Därefter uppdateras ditt nya giltighetsdatum.

Som Studsvik Nuclear AB anställd kommer du bli kallad via Outlook för den radiologiska läkarundersökningen. Om den bokade tiden inte passar får du själv kontakta Falck för en ny tid. Falck i Nyköping nås på 0155-20 21 05 eller 0771-23 00 00.

Studsvik Nuclear AB inhyrda:

När du får en påminnelse om radiologisk läkarundersökning per epost (noreply_foranmalan@studsvik.se) . Följ länken i e-post meddelandet. Läs Läkarundersökning och intyg för arbete med joniserande strålning. Gå vidare till  relaterade dokument och följ länken "blankett för hälsodeklaration". Fyll i blanketten elektroniskt och skicka via epost till säkerhetshandläggaren sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller per post till:
Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping.

 

6.1

Hälsodeklaration, periodisk kontroll

(intyg från läkare om lämplighet för arbete med joniserande strålning)

Mellanliggande år, alltså år 1 och 2 skickas en hälsodeklaration in, kallas även periodisk kontroll.

Studsvik Nuclear AB medarbetare:

När du får en påminnelse om periodisk kontroll per epost (noreply_foranmalan@studsvik.se) så skickar SNAB:s säkerhetshandläggare en blankett (pappersblankett) förifylld till Strålskydd som kontrollerar och dokumenterar din aktuella stråldos. Därefter skickas blanketten till dig, där du ska fylla i kompletterande uppgifter och signera. Efter signering skickar du den till säkerhetshandläggaren som kontrollerar och skickar den vidare till SNAB:s läkare på Falck. Efter att läkaren gjort bedömning om lämplighet signeras blanketten som sedan skickas per post till säkerhetshandläggaren. Därefter uppdateras ditt nya giltighetsdatum.

Studsvik Nuclear AB inhyrda:

När du får en påminnelse om periodisk kontroll per epost (noreply_foranmalan@studsvik.se) . Följ länken i e-post meddelandet. Läs Läkarundersökning och intyg för arbete med joniserande strålning. Gå vidare till  relaterade dokument och följ länken "blankett för hälsodeklaration". Fyll i blanketten elektroniskt och skicka via epost till säkerhetshandläggaren sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller per post till:
Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping. All vidare hantering som att kontrollera stråldos och hantering av blanketten med läkare sker med hjälp av säkerhetshandläggaren.

 

7.

Strålskydd i Praktiken (SiP)

Giltighet 3 år. Lärarledd, bokning krävs samt att man genomgått SoS innan.

En obligatorisk utbildning för personal som ska arbeta på kontrollerat område. Läs mer under rubrikerna Strålskydd i Praktiken (SIP) och Strålskydd i Praktiken (SIP) återträning ovan.

 

8.

Tillträdesvillkor

Giltighet 3 år. Blankett med villkor som signeras.

Studsvik Nuclear AB medarbetare, inhyrda och besökare:

När du får en påminnelse om Tillträdesvillkor per epost (noreply_foranmalan@studsvik.se). Följ länken i e-post meddelandet. Läs igenom och signera. Gå vidare till  relaterade dokument och följ länken "Tillträdesvillkor - Svenska, Engelska, Tyska eller Franska". Fyll i blanketten elektroniskt och skicka via epost till säkerhetshandläggaren sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller per post till:

Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping.

 

9.

Hamnskyddsutbildning (ISPS, 18:3)

Giltighet 3 år. Blankett med villkor som signeras.

Studsvik Nuclear AB medarbetare, inhyrda och besökare:

När du får en påminnelse om Hamnskyddsutbildning per epost (noreply_foranmälan@studsvik.se). Följ länken i e-post meddelandet. Läs igenom och signera. Gå vidare till  relaterade dokument och följ länken "Hamnskyddsutbildning". Fyll i blanketten elektroniskt och skicka via epost till säkerhetshandläggaren sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller per post till:

Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping.

Strålskyddsteknik

Denna utbildning är obligatorisk för entreprenörer med arbetsledande befattning. Den genomförs på anläggningen vid två tillfällen årligen. Kurslängd grundkurs 2 dagar. Repetition efter 3 år, ca 3 timmar. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Föranmälan

För att komma in på Studsvik Tech Park krävs en föranmälan, oavsett om du är säkerhetsprövad eller inte. Kontakta din kontaktperson på Studsvik Tech Park i god tid innan  ett arbete ska göras.

Tillstånd för heta arbeten

Securitas är tillståndsansvarig för heta arbeten/Brandfarliga arbeten på Studsvik Tech Park. Ring 0155-22 10 20 när du behöver förnya eller söker nytt tillstånd.

Entreprenörsrum

På området finns ett entreprenörsrum där det finns möjlighet att värma mat. Där finns även duschmöjligheter.

Hastighet

Inom- och utom Studsvik Tech Park ska hastighetsregler följas.

Lunch

Lunch finns att köpa på Horsvik kl 11:00-13:00.